Tổ chức nhân sự

ThS. Đặng Trường Trung Tín


ThS. Đặng Trường Trung Tín

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: dtttin@dthu.edu.vn


ThS. Nguyễn Chí Gót


ThS. Nguyễn Chí Gót

Chức vụ: P. Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nguyenchigot@gmail.com


ThS. Nguyễn Phan Minh Trung


ThS. Nguyễn Phan Minh Trung

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: npmtrung@dthu.edu.vn


ThS. Lương Mộng Thúy


ThS. Lương Mộng Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: lmthuy@dthu.edu.vn


ThS. Trần Huỳnh Lê


ThS. Trần Huỳnh Lê

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: thle@dthu.edu.vn


ThS. Võ Thị Minh Mẫn


ThS. Võ Thị Minh Mẫn

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: vtmman@dthu.edu.vn


CN. Lê Bảo Tuấn


CN. Lê Bảo Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: lbtuan@dthu.edu.vn


ThS. Trần Ngọc Quỳnh Hương


ThS. Trần Ngọc Quỳnh Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tnqhuong@dthu.edu.vn


Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved