Quy định tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định số 89a/QĐĐHĐT ngày 29/01/2016 v/v ban hành nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Đồng Tháp (08/11/2016

Các văn bản quy định về tiếp công dân

Các văn bản quy định về tiếp công dân (26/04/2016

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved