Bồi dưỡng nghiệp vụ

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Công văn số 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (24/05/2021

Thông tư sửa đồi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (24/05/2021

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quy quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quy quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (17/07/2020

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (24/11/2016

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT (20/10/2016

Tài liệu giảng dạy về PCTN cho các trường không chuyên Luật

Tài liệu giảng dạy về PCTN cho các trường không chuyên Luật (24/08/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế (26/04/2016

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved