Kế hoạch đơn vị

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 (13/11/2023)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Phòng Thanh tra - Pháp chế xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra và công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 (13/11/2023)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Phòng Thanh tra - Pháp chế xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra và công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 (13/11/2023)

Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Kế hoạch Số: 37/KH-TTrPC: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Phòng Thanh tra - Pháp chế (07/10/2019)

Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017

Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 (06/09/2016)

Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014

Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014 (26/04/2016)

Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015

Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 (26/04/2016)

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 (25/04/2016)

Tin mới đăng

Liên kế Web