Các quy trình

Quy trình giải quyết tố cáo

Quyết định số 1182/QĐ-ĐHĐT ngày 27/5/2021 v/v ban hành Quy trình giải quyết tố cáo (28/05/2021)

Quy trình giải quyết khiếu nại

Quyết định số 1181/QĐ-ĐHĐT ngày 27/5/2021 v/v ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại (28/05/2021)

Quy trình tiếp công dân

Quyết định số 1180/QĐ-ĐHĐT ngày 27/5/2021 v/v ban hành Quy trình tiếp công dân (28/05/2021)

Quy trình thanh tra thi kết thúc học phần

Quyết định số 1179/QĐ-ĐHĐT ngày 27/5/2021 v/v ban hành Quy trình thanh tra thi kết thúc học phần (28/05/2021)

Quy trình thanh tra nội bộ

Quyết định số 1178/QĐ-ĐHĐT ngày 27/5/2021 v/v ban hành Quy trình thanh tra nội bộ (28/05/2021)

Tin mới đăng

Liên kế Web