Kế hoạch Pháp chế

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2023 - 2024

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2023 - 2024 (13/11/2023)

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 (13/11/2023)

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2021 - 2022

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 (13/11/2023)

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 (18/03/2021)

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 của Trường Đại học Đồng Tháp (02/07/2020)

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020

Kế hoạch số 1083: Thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020 (07/10/2019)

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 (20/10/2017)

Kế hoạch pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch Pháp chế năm học 2016-2017 (22/11/2016)

Kế hoạch hoạt động pháp chế năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động pháp chế năm học 2015-2016 (26/04/2016)

Kế hoạch ngày pháp luật năm 2015

Kế hoạch ngày pháp luật năm 2015 (25/04/2016)

Tin mới đăng

Liên kế Web