Thanh tra chuyên đề Khoa Tài nguyên & Môi trường(26/04/2016)


Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các Bộ môn trực thuộc Khoa Tài nguyên & Môi trường. Nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra cụ thể như sau:

1.Thời gian, địa điểm

-         Bắt đầu lúc 08h00 ngày 21 tháng  3 năm 2016 tại VP Khoa TN&MT.

-         Dự kiến thời gian làm việc 05 ngày (từ ngày 21 đến ngày 25/3/2016).

2.Thành phần

-          Đoàn thanh tra theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐT ngày 01/02/2016.

-         Trưởng, phó Bộ môn trực thuộc Khoa.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

euthyrox 100 euthyrox wirkstoff euthyrox 112
risperdal absetzen risperdal 0 5 risperdal absetzen
renova me myhsbook.com renova me
clopidogrel 75 allied.edu clopidogrel omeprazol
internet drug coupons cialis coupon codes prescription discounts cards
Tin tức liên quan

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved