Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

Tập Tin Đính Kèm

12/6/2017 9:55:19 AM

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ THANH TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1860 /QĐ –TTCP-TCCB

ngày 06  tháng 9  năm 2007 của Tổng Thanh tra)

_________________________

 Điều 2. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra

1. Những việc cán bộ thanh tra phải làm:

a) Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thanh tra được quy định trong Luật thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng thanh tra, hướng dẫn cho đối tượng thanh tra hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật;

c) Tiếp xúc với đối tượng thanh tra tại công sở hoặc nơi thanh tra, kiểm tra, xác minh trong giờ hành chính đúng nguyên tắc khách quan, minh bạch, rõ ràng;

d) Báo cáo với Người ra quyết định thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra khi cán bộ thanh tra có quan hệ họ hàng, thân thiết với đối tượng thanh tra và đề nghị rút tên khỏi đoàn thanh tra;

2. Những việc cán bộ thanh tra không được làm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cán bộ thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần để vụ lợi; sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; dùng phương tiện, tài sản của cơ quan, đơn vị nơi đang thanh tra vì nhu cầu của cá nhân;

b) Kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật; bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật, truy ép, gợi ý cho đối tượng thanh tra trả lời chất vấn, trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình;

c) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi chưa có kết luận chính thức;

 Điều 3. Ứng xử trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Những việc cán bộ thanh tra phải làm:

a) Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo, Quy chế tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Ứng xử có văn hoá, lắng nghe, tôn trọng khi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật;

c) Khi thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị phải thận trọng, khách quan;

d) Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì báo cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời.

2. Những việc cán bộ thanh tra không được làm:

a)  Sách nhiễu, trì hoãn, chậm chễ, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người tố cáo;

b) Làm sai lệch hồ sơ, kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo; truy ép hoặc gợi ý cho người khiếu nại, người tố cáo trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình;

c) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc các thông tin về người tố cáo.

Điều 4. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng

1. Những việc cán bộ thanh tra phải làm:

a) Khi tham gia Đoàn thanh tra về phòng, chống tham nhũng, phải thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy tắc này;

b) Tuân thủ các nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm tra, xác minh về phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

c) Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực về công tác phòng, chống tham nhũng cho cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật;

d) Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, báo chí, Ban thanh tra nhân dân, công dân tham gia phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2. Những việc cán bộ thanh tra không được làm:

a) Khi tham gia Đoàn thanh tra phòng chống tham nhũng, cán bộ thanh tra không được làm những việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quy tắc này;

b) Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo sai sự thật về phòng, chống tham nhũng;

c) Lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để gây rối, làm mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức;

d) Lợi dụng việc xác minh tài sản để gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của người được xác minh; tiết lộ thông tin về tài sản của người được xác minh trái pháp luật;

đ) Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết các vụ tham nhũng.

Tin cùng chuyên mục