CN. Lê Bảo Tuấn

 CN. Lê Bảo Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: lbtuan@dthu.edu.vn

- Nghiên cứu các văn bản Quy phạm pháp luật về Luật GD, Luật GDĐH;

- Trực tiếp thực hiện các công tác pháp chế, rà soát các văn bản QPPL;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối văn bản của các đơn vị khác trong trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Quản lý công văn đến - đi của đơn vị;

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved