ThS. Nguyễn Phan Minh Trung

ThS. Nguyễn Phan Minh Trung

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: npmtrung@dthu.edu.vn

- Chịu trách nhiệm tham mưu về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
- Quản lý tài sản của đơn vị.
- Quản lý website của đơn vị.
- Tham gia các hoạt động chung của đơn vị.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved