ThS. Nguyễn Phan Minh Trung

ThS. Nguyễn Phan Minh Trung

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: npmtrung@dthu.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi;

- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo;

- Quản lý và cập nhật tin tức thường xuyên lên website Phòng Thanh tra - Pháp chế;

- Phụ trách quản lý tài sản của đơn vị;

- Tham gia các hoạt động thanh tra định kỳ, đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Tham gia góp ý cho các dự thảo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved