ThS. Lương Mộng Thúy

ThS. Lương Mộng Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: lmthuy@dthu.edu.vn

- Chịu trách nhiệm tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.
- Tham gia các hoạt động chung của đơn vị

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved