ThS. Lương Mộng Thúy

ThS. Lương Mộng Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: lmthuy@dthu.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi;

- Phân công thanh tra thi;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra thi;

- Rà soát, kiểm tra các văn bằng chứng chỉ các đơn vị yêu cầu;

- Tham gia góp ý cho các dự thảo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved