ThS. Nguyễn Thị Yến Phi

ThS. Nguyễn Thị Yến Phi

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: yenphihcth@gmail.com

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi, thanh tra toàn diện các đơn vị;

- Báo cáo tháng, báo cáo đột xuất của các đơn vị cho P.HC-TH;

- Chấm công làm việc đơn vị;

- Lập kế hoạch làm việc ngoài giờ;

- Tham gia góp ý cho các dự thảo;

- Tham gia các hoạt động chung của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao;

- Thư ký ghi biên bản họp đơn vị.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved