ThS. Nguyễn Thị Yến Phi

ThS. Nguyễn Thị Yến Phi

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: yenphihcth@gmail.com

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác văn thư, luu trữ của đơn vị, báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong nội bộ Nhà trường.
- Tham gia các hoạt động chung của đơn vị.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved