ThS. Trần Huỳnh Lê

ThS. Trần Huỳnh Lê

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: thle@dthu.edu.vn

- Đang nghỉ không hưởng lương.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved