ThS. Đặng Trường Trung Tín

ThS. Đặng Trường Trung Tín

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: dtttin@dthu.edu.vn

 

 - Phụ trách chung, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc về Thanh tra và Pháp chế;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn nnhững vấn đề về pháp lý;

- Giúp Trưởng phòng làm dự thảo góp ý về mặt pháp lý đối với văn bản của các đơn vị khác trong và ngoài Trường, soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Tham mưu cho phòng về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế cho CBVC, nhân viên và người học trong trường;

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi, kiểm tra giám sát học trực tuyến trong và ngoài trường;

- Tham gia các hoạt động thanh tra định kỳ, đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Phụ trách công tác ISO và kiểm định chất lượng của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved