ThS. Đặng Trường Trung Tín

ThS. Đặng Trường Trung Tín

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: dtttin@dthu.edu.vn

Phụ trách chung.
- Phân công nhiệm vụ cho viên chức trong đơn vị.
- Lãnh đạo, điều hành đơn vị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Định hướng các hoạt động của đơn vụ theo đúng sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường.


Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved