ThS. Nguyễn Chí Gót

ThS. Nguyễn Chí Gót

Chức vụ: P. Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nguyenchigot@gmail.com

 - Chịu trách nhiệm phụ trách về mảng Thanh tra;

- Trực tiếp phụ trách các công tác: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của phòng; Xây dựng kế hoạch thanh tra, pháp chế trong năm học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, bảo đảm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

Nhân sự Phòng Thanh tra Pháp chế

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved