Họ tên: ThS. Đặng Trường Trung Tín

  • Chức vụ:Chuyên viên
  • Học vị:Thạc sĩ
  • E-mail:dtttin@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch: Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học, thi.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn những vấn đề về pháp lý.

- Giúp Trưởng phòng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật.

- Giúp Trưởng phòng tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối văn bản của các đơn vị khác trong trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Tham mưu cho phòng về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế cho CBVC, nhân viên và người học trong trường ĐHĐT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.