Họ tên: ThS. Đặng Trường Trung Tín

  • Chức vụ:Chuyên viên
  • Học vị:Thạc sĩ
  • E-mail:dtttin@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

 

Đang học Cao cấp Chính trị tập trung.