Văn bản Pháp chế

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021 (18/03/2021

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 của Trường Đại học Đồng Tháp (02/07/2020

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020

Kế hoạch số 1083: Thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020 (07/10/2019

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 (20/10/2017

Kế hoạch pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch Pháp chế năm học 2016-2017 (22/11/2016

Kế hoạch hoạt động pháp chế năm học 2015-2016

Kế hoạch hoạt động pháp chế năm học 2015-2016 (26/04/2016

Kế hoạch ngày pháp luật năm 2015

Kế hoạch ngày pháp luật năm 2015 (25/04/2016

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved