Văn bản Thanh tra

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021

Kế hoạch số 1176/KH-ĐHĐT ngày 27/11/2020, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 (02/12/2020

Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020

Kế hoạch số 1056: Thanh tra năm học 2019-2020 (07/10/2019

Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018

Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018 (20/10/2017

Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017 (08/11/2016

QĐ thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016 (171/QĐ-ĐHĐT)

QĐ số 171/QĐ-ĐHĐT ngày 06/5/2016 Về việc thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016(07/05/2016

Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016 (25/04/2016

Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm học 2015 – 2016

Kế hoạch thanh tra chuyên đề năm học 2015 – 2016 (25/04/2016

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved