Tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (16/06/2022)

Hướng dẫn tuyển sinh trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GD mầm non năm 2021

Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GD mầm non năm 2021 (24/05/2021)

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (có hiệu lực từ 29/4/2016)

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016) (24/05/2016)

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 15/4/2016)

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 15/4/2016) (26/04/2016)

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (26/04/2016)

Tin mới đăng

Liên kế Web