Kế hoạch Thanh tra

Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023

Kế hoạch thanh tra năm học 2022-2023 (03/01/2023)

Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Kế hoạch số 449/KH-ĐHĐT ngày 25/3/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 (30/06/2022)

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022

Kế hoạch số 1202/KH-ĐHĐT ngày 19/10/2021 Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 (07/12/2021)

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021

Kế hoạch số 1176/KH-ĐHĐT ngày 27/11/2020, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 (02/12/2020)

Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020

Kế hoạch số 1056: Thanh tra năm học 2019-2020 (07/10/2019)

Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018

Kế hoạch Thanh tra năm học 2017-2018 (20/10/2017)

Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017

Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017 (08/11/2016)

QĐ thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016 (171/QĐ-ĐHĐT)

QĐ số 171/QĐ-ĐHĐT ngày 06/5/2016 Về việc thành lập Tổ thanh tra thi kết thúc học phần Học kỳ mùa xuân, năm học 2015-2016(07/05/2016)

Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016

Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016 (25/04/2016)

Tin mới đăng

Liên kế Web