QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ(09/02/2022)


1. Chức năng

a) Công tác Thanh tra: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm việc thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo.

b) Công tác Pháp chế: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động của Trường, đảm bảo cho Trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyên hạn trách nhiệm của Hiệu trưởng, thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Trường.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác thanh tra

Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và các vụ việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường; các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng; việc chấp hành các quy chế, quy định của Trường trong viên chức, nhân viên và người học.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.

Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, công tác phòng chống tham nhũng theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định.

b) Công tác pháp chế

Chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cho ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường cho viên chức, nhân viên và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

Cho ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vi phạm trong Trường; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các hành vi vi phạm pháp luật, quy định, quy chế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Đề xuất Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của viên chức, nhân viên và người học.

Thực hiện chế độ báo cáo công tác pháp chế theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên theo quy định.

Tin tức liên quan

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved