HIỂU PHÁP LUẬT ĐỂ SỐNG ĐÚNG, SỐNG HẠNH PHÚC(05/11/2021)


Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-BTP ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp.


Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng clip âm thanh quảng bá, cổ động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11, toàn dân nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng những hành động, việc làm cụ thể, tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật với phương châm “hiểu pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc”, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Quý đọc giả bấm vào đây để nghe clip quảng bá được phát trên VOV giao thông Hà Nội trong các Chương trình vào giờ cao điểm sáng (6h30-9h00), giờ cao điểm trưa (11h-12h30), giờ cao điểm chiều (16h30-19h00) và chương trình FM “Sức khỏe” chiều (15h30-16h30).
 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Tin tức liên quan

  • Copyright (2016) Phòng Thanh tra Pháp chế, All Rights Reserved