Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (có hiệu lực từ 29/4/2016)

( 24/05/2016)
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016)

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 15/4/2016)

( 26/04/2016)
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 15/4/2016)

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

( 26/04/2016)
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy