Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

( 02/07/2020)
Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 của Trường Đại học Đồng Tháp

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020

( 07/10/2019)
Kế hoạch số 1083: Thực hiện công tác pháp chế năm học 2019-2020

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

( 20/10/2017)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018

Kế hoạch pháp chế năm học 2016-2017

( 22/11/2016)
Kế hoạch Pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch hoạt động pháp chế năm học 2015-2016

( 26/04/2016)
Kế hoạch hoạt động pháp chế năm học 2015-2016

Kế hoạch ngày pháp luật năm 2015

( 25/04/2016)
Kế hoạch ngày pháp luật năm 2015