Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quy quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

( 17/07/2020)
Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quy quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

( 24/11/2016)
Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

( 20/10/2016)
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT

Tài liệu giảng dạy về PCTN cho các trường không chuyên Luật

( 24/08/2016)
Tài liệu giảng dạy về PCTN cho các trường không chuyên Luật

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế

( 26/04/2016)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế