Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

( 24/11/2016)
Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

( 20/10/2016)
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT thay thế Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT

Tài liệu giảng dạy về PCTN cho các trường không chuyên Luật

( 24/08/2016)
Tài liệu giảng dạy về PCTN cho các trường không chuyên Luật

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế

( 26/04/2016)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế