Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

( 07/10/2019)
Kế hoạch Số: 37/KH-TTrPC: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Phòng Thanh tra - Pháp chế

Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017

( 06/09/2016)
Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017

Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014

( 26/04/2016)
Kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014

Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015

( 26/04/2016)
Kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016

( 25/04/2016)
Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016